Terms & Conditions

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OPTREDENS ROCKLIVE VZW

1 Voorafgaand

Deze algemene voorwaarden beheersen de ticketverkoop, de totstandkoming van bijhorende overeenkomst en de wederzijdse rechten en plichten van KOPER/BEZOEKER, en ORGANISATOR van het des betreffend optreden ROCKLIVE VZW(verder “ROCKLIVE” genoemd).

Met de KOPER/BEZOEKER wordt in de eerste plaats bedoeld de persoon op wiens naam een ticket wordt gereserveerd en/of wordt aangekocht en/of de persoon die het desbetreffend optreden bezoekt.

Met de ORGANISATOR wordt bedoeld ROCKLIVE VZW – antwerpse steenweg 84 – 2350 vosselaar,

Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst die tot stand komt ingevolge de reservering van één of meerdere tickets voor het OPTREDEN.

De bepalingen inzake ‘Privacybeleid’ en ‘Hoe online reserveren’, maken integraal deel uit van deze algemene voorwaarden.

De KOPER/BEZOEKER die één of meerdere tickets reserveert, erkent expliciet deze algemene voorwaarden integraal te hebben gelezen en aanvaard.

2 Reserveringsmodaliteiten

Elke reservering gebeurt pas na ontvangst van betaling van de verschuldigde geldsom.

Het aanbod tot reservering is van kracht in de mate dat de vermelde betalingstermijn wordt gerespecteerd.

Deze termijn zal zeer streng toegepast worden bij de naderende uitverkoop van een evenement of van een prijscategorie binnen een evenement.

ROCKLIVE heeft het recht om dit aanbod, zelfs ingeval van laat tijdige betaling, toch door een reservering te laten volgen indien
de voorraad beschikbare tickets van een prijscategorie dit toelaat.

De service- en administratiekosten zijn in ieder geval definitief verworven door ROCKLIVE

De persoon of firma die de reservering doet, wordt beschouwd als opdrachtgever en staat borg voor de betaling van de reservering, zelfs wanneer deze aan een derde moet worden opgesteld en toegezonden.

Het verzakingsrecht is niet van toepassing gezien de dienst, c.q. de reservering van de tickets, onmiddellijk wordt uitgevoerd.

3 Eigendom en doorverkoopverbod

Elke vorm van namaak (inclusief doch niet uitsluitend nadruk of nabootsing), onder welke vorm dan ook en met behulp van om het even welk procedé, is strikt verboden en zal gerechtelijk vervolgd worden.

Tickets mogen niet doorverkocht worden. De tickets die worden doorverkocht, geven geen recht op toegang tot het des betreffend optreden. ROCKLIVE behoudt zich tevens het recht voor om tickets te annuleren zodra wordt vastgesteld dat ondanks dit verbod tickets te koop worden aangeboden. De kosten als gevolg van de annulering zullen worden verhaald op de KOPER/BEZOEKER.

Tickets mogen niet voor commerciële of promotionele doeleinden gebruikt of aan derden verschaft worden, zonder schriftelijke toestemming van ROCKLIVE.

Identiteitscontrole van de KOPER/BEZOEKER door ROCKLIVE is ten allen tijde mogelijk.

Enkel de eerste aanbieder van het originele ticket wordt toegang verleend tot het optreden. De houder van gekopieerde tickets zal bijgevolg de toegang worden geweigerd.

4 Aansprakelijkheid

De inrichting van het optreden (waaronder doch niet uitsluitend de samenstelling van het programma, datum en plaats van de verschillende optredens, etc.) behoort tot de verantwoordelijkheid van de ROCKLIVE.

Wijzigingen in de programmatie geven geen aanleiding tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het ticket. ROCKLIVE is in geen geval aansprakelijk voor de stopzetting en/of afgelasting van het des betreffend optreden door overmacht (Ongewone weersomstandigheden, ziekte, overlijden of afwezigheid van een artiest).

Tickets worden noch terugbetaald, noch geruild voor een ander evenement indien er een gedeelte van het programma niet doorgaat. Indien desbetreffend optreden volledig word afgelast zullen gekochte tickets zo snel mogelijk worden terug betaald.

Verlies of diefstal van het ticket behoort tot de verantwoordelijkheid van de KOPER/BEZOEKER en geeft geen aanleiding tot vervanging of terugbetaling.

Aanvullende regelingen ivm verplaatsing naar het des betreffend optreden, voedingsmiddelen en verblijfskosten die de KOPER/BEZOEKER op eigen initiatief heeft getroffen, zijn ten laste van de KOPER/BEZOEKER. ROCKLIVE is niet aansprakelijk voor vergeefse kosten bovenop de prijs van het/de ticket(s) en de hieraan verbonden reserveringskosten.

5 Overige rechten, plichten en aansprakelijkheden van de KOPER/BEZOEKER en ROCKLIVE

Betreding van de zaal waar optreden plaats vind impliceert instemming met alle preventieve en controlerende maatregelen die ROCKLIVE of de veiligheidsploeg neemt met inbegrip van mogelijke aftasting en onderzoek van tassen. Niet naleving van deze maatregelen leidt tot weigering of intrekking van toegangsrecht.

Niet toegelaten in de zaal zijn scherpe voorwerpen, wapens, glas, blik, flessen (glas en plastiek), drugs, opnameapparatuur, (professioneel) film/audio/fotocamera’s, vouwstoeltjes, vlaggenmasten, parasols, niet uitschuifbare paraplu’s met pin, frigobox, vuvuzela’s, grote rugzakken, blokken piepschuim, drankbekers, gamellen, drinkbussen, fietspompen, skateboards, dieren,
kaarsen, vuurwerk en fakkels. Kleding en/of overige (zichtbare) uiterlijke kenmerken die een expliciete politieke, sociale beweging of groepering uitdrukken zijn verboden. Het uitdelen van flyers, reclamefolders of ander promotioneel materiaal is verboden.

Officiële verkoop van t-shirts en souvenirs geschiedt uitsluitend binnen in de zaal.

ROCKLIVE en haar eventuele mede-organisatoren kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schadegevallen op het des betreffend optreden, de camping, en de parkeerterreinen.

ROCKLIVE behoudt zich het recht voor om de identiteit van de festivalganger op ieder ogenblik te verifiëren. De artiesten, ROCKLIVE en haar eventuele mede-organisatoren, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of diefstal noch voor om het even welk gebeurlijk ongeval.

Het is uitdrukkelijk verboden enige promotionele of commerciële activiteit te ontplooien op het optreden zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van ROCKLIVE. Behoudens schriftelijke toestemming van ROCKLIVE is elk commercieel gebruik van de naam of het logo van ROCKLIVE zelf of de aantredende artiesten strikt verboden.

6 Betwistingen

Betwistingen omtrent bestellingen dienen aan ROCKLIVE per aangetekend schrijven kenbaar te worden gemaakt ten laatste acht dagen na ontvangst van het verzoek tot betaling.

Deze algemene voorwaarden (en eventuele betwistingen dienaangaande) worden uitsluitend beheerst door Belgisch recht. Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Turnhout zijn bevoegd om kennis te nemen van een geschil, vordering of geding tussen de Koper/Bezoeker enerzijds en de Organisator of de Ticketverdeler anderzijds.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE CONCERT DE ROCKLIVE VZW

1. Préambule

Les présentes conditions générales régissent la vente des billets, la formation du contrat y afférent ainsi que les droits et obligations mutuels de l’ACHETEUR/VISITEUR, et de l’ORGANISATEUR ROCKLIVE VZW du concert (ci-après dénommé «ROCKLIVE »).

Par ACHETEUR/VISITEUR, on entend la personne au nom de laquelle un ticket est réservé et/ou acheté et/ou la personne qui visite le concert.

Par l’ORGANISATEUR, on entend rocklive vzw – antwerpse steenweg 84 – 2350 vosselaar.

Ces conditions générales font partie intégrante du contrat découlant de la réservation d’un ou de plusieurs tickets pour le FESTIVAL.

Les dispositions relatives à la protection de la vie privée et à la réservation en ligne font intégralement partie des présentes conditions générales.

L’ACHETEUR/VISITEUR qui réserve un ou plusieurs tickets reconnaît explicitement avoir lu et accepté ces conditions générales dans leur totalité.

2. Modalités de réservation

Toute réservation n’est effective qu’après réception du paiement de la somme due.

L’offre de réservation n’est d’application que dans la mesure où les délais de paiement mentionnés sont respectés.

Ces délais seront strictement respectés à l’approche de l’épuisement du nombre de places disponibles pour un évènement ou pour une catégorie de prix au sein de cet évènement.

ROCKLIVE a le droit, même en cas de paiement tardif, de faire suivre cette offre d’une réservation si le nombre de tickets disponibles dans une catégorie de prix le permet.

Les frais de service et d’administration sont en tout cas définitivement acquis par ROCKLIVE.

Toutes les taxes et les frais de TVA sont à charge de l’ACHETEUR/VISITEUR.

La personne ou la société qui effectue la commande est considérée comme le client et sera tenue de régler le paiement de la commande, même lorsqu’elle agit pour le compte d’un tiers.

Il n’existe pas de clause de renonciation pour l’achat de tickets en ligne.

3. Propriété et interdiction de revente

Toute reproduction ou imitation, sous quelque forme que ce soit et par quelque procédé que ce soit, est strictement interdite et fera l’objet de poursuites judiciaires.

Il est interdit de revendre les tickets. Les billets revendus ne donnent pas le droit d’accéder au ROCKLIVE se réservent également le droit d’annuler les tickets s’il devait être constaté que des billets sont proposés à la vente malgré cette interdiction.

Les frais découlant de cette annulation seront récupérés auprès de l’ACHETEUR/VISITEUR.

Les tickets ne peuvent pas être proposés à des tiers ou utilisés à des fins commerciales ou promotionnelles sans l’autorisation écrite du ROCKLIVE.

Un contrôle d’identité de l’ACHETEUR/VISITEUR par ROCKLIVE est possible à tout moment.

L’accès au CONCERT sera seulement donné à la première personne présentant le billet électronique original. Le détenteur de billets électroniques photocopiés se verra par consequent interdire l’accès.

4. Responsabilité

L’organisation du concert (incluant sans toutefois s’y limiter la composition du programme, la date et l’endroit des représentations) relève de la responsabilité exclusive de ROCKLIVE. agit uniquement en tant qu’intermédiaire pour la réservation des tickets.

Les changements au niveau de la programmation ne peuvent en aucun cas donner lieu à un remboursement, en tout ou en partie, du ticket. ROCKLIVE n’est pas responsable des cas de force majeure, en ce compris l’arrêt et/ou l’annulation du concert pour des raisons indépendantes de sa volonté (météo exceptionnelle, maladie, décès ou absence d’un artiste).

Les tickets ne seront ni remboursés ni échangés pour un autre évènement.

Toute perte ou vol du ticket relève de la responsabilité de l’ACHETEUR/VISITEUR et ne donne pas droit à un remplacement ou à un remboursement.

Les dispositions complémentaires relatives au déplacement vers le concert, aux denrées alimentaires et aux frais de séjour prises par l’ACHETEUR/VISITEUR de sa propre initiative sont à charge de ce dernier. Le concert n’est pas responsable des frais inutiles encourus au-delà du prix du/des ticket(s) et des frais de réservation connexes.

5. Autres droits, obligations et responsabilités de l’ACHETEUR/VISITEUR et ROCKLIVE.

L’accès au concert implique l’acceptation de toutes les mesures de prévention et de contrôle prises par ROCKLIVE ou l’équipe chargée de la sécurité, en ce compris les fouilles éventuelles. Le non-respect de ces mesures entraînera l’interdiction d’entrer sur le site.

Sont interdits: objets coupants, armes, canettes, bouteilles en verre ou en plastique, la drogue, enregistreurs, appareils audio/video/photo, les sièges pilants, les mats pour drapeaux et les batons, les parasols, les parapluies non téléscopiques avec une extrémité pointue, les frigo-box, les vuvuzelas, les grands sacs à dos, les blocs en polystyrène expanse, les gobelets, les gamelles et les gourds, les pompes à vélo, les skateboards. Les feux (feux ouverts, feux de camp, torches, bougies, etc.) sont strictement interdits! Les animaux domestiques ne sont pas admis, mais le chiens-guides pour les personnes malvoyantes sont évidemment admis. Vêtements et/ou d’autres (visibles) caractéristiques physiques, qui expriment explicitement un mouvement politique ou un groupe social sont interdits. La distribution de dépliants ou autre matériel de promotion est interdite.

La vente officielle de t-shirts et de souvenirs est autorisée uniquement dans l’enceinte du concert. Les organisateurs ne peuvent en aucun cas être tenus responsables d’éventuels dommages au sein du concert, et des parkings.

ROCKLIVE se réservent le droit de vérifier l’identité des person à tout moment.

Les artistes et les organisateurs du concert, , perte ou vol et de tout accident éventuel.

Il est strictement interdit d’exercer une activité promotionnelle ou commerciale sur le site du concert sans autorisation écrite préalable de ROCKLIVE.

Sauf autorisation écrite de ROCKLIVE, tout usage commercial du nom ou du logo du ROCKLIVE ou des artistes est strictement défendu.

6. Litiges

Toute contestation concernant les commandes doit parvenir au ROCKLIVE par envoi recommandé au plus tard huit jours après réception de la demande de paiement.

Les présentes conditions générales (et les litiges y afférents) sont exclusivement régies par le droit belge.

Seuls les tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Turnhout sont compétents en cas de litige, poursuite ou procédure entre l’Acheteur/Visiteur, d’une part, et l’Organisateur ou le Distributeur des billets, d’autre part.

TERMS & CONDITIONS CONCERTS ROCKLIVE VZW

1. Preliminary

These terms & conditions govern the ticket sales, the establishment of the resulting agreement and the mutual rights and obligations of the BUYER/VISITOR, and the ORGANISER of the CONCERT ROCKLIVE VZW (hereafter referred to as “ROCKLIVE”).

BUYER/VISITOR primarily means the person in whose name a ticket is booked and/or purchased and/or the person who actually attends the concert.

ORGANISER means ROCKLIVE VZW – antwerpse steenweg 84 – 2350 vosselaar.

These terms and conditions incorporate our full terms and conditions of booking one or any number of tickets to the concert.

These terms and conditions also govern all matters pertaining to the ‘Privacy Policy’ and ‘Online Reservations’.

By booking one or more tickets, the BUYER/VISITOR explicitly acknowledges having read and accepted our full terms and
conditions.

2. Booking Conditions

Bookings shall be valid only upon receipt of the amount due. The booking offer remains valid only insofar as the stipulated term of payment is observed.

This term will be strictly observed if tickets of a specific price category or the event as a whole are almost sold out.

ROCKLIVE reserves the right to convert the booking offer into an actual reservation, even in case of late payment, if a sufficient number of tickets are available within the relevant price category.

All service and administration costs are finally acquired by ROCKLIVE.

VAT and all other duties or taxes are at the expense of the BUYER/VISITOR.

The individual or company making the booking shall be considered the principal and will therefore guarantee payment of the booking, even if said booking is to be charged and dispatched to a third party.

The right to cancel does not apply as the service in question, to wit the reservation of tickets, is carried out immediately.

3. Property Rights and Ticket Resale

Copying (including but not limited to reprinting and imitation) is strictly prohibited, in whatever form and using whatever
procedure, and infringement will automatically result in criminal prosecution.

Tickets must not be resold. Resold tickets are invalid and resold ticket holders will be refused access to the CONCERT.

Furthermore, ROCKLIVE reserve(s) the right to cancel any tickets that are nonetheless being resold. Any expenses incurred by the cancellation of resold tickets are at the expense of the BUYER/VISITOR.

Tickets will not be used for commercial or promotional purposes; nor will they be issued to a third party without the prior written consent of ROCKLIVE.

ROCKLIVE reserve(s) the right to verify the identity of the BUYER/VISITOR at any given time.

Access to the concert will only be granted to the first person to present the original ticket. As a result, holders of duplicated or photocopied tickets will be refused access.

4. Responsibility

The organisation of the concert (including but not limited to scheduling, location and date of the various shows, etc.) is the sole
responsibility of ROCKLIVE.

Rescheduling or lineup changes will under no circumstances give rise to partial or full ticket reimbursement. Under no circumstances shall ROCKLIVE be liable for the interruption, discontinuation and/or cancellation of the concert due to force majeure (exceptional meteorological circumstances, illness, death or absence of an artist).

Tickets will neither be reimbursed nor exchanged for a different event.

Ticket loss or theft is the sole responsibility of the BUYER/VISITOR and lost or stolen tickets will neither be replaced nor reimbursed.

Additional personal arrangements including travel, subsistence and accommodation made on the BUYER/VISITOR’s own initiative are at the latter’s own risk. ROCKLIVE shall not be liable for wasted expenditure beyond the ticket price and the relevant booking fee.

5. Other rights, obligations and liabilities of the BUYER/VISITOR and ROCKLIVE.

Entering the venue implies acceptance of all preventive and regulating measures ROCKLIVE or security personnel deem necessary. ROCKLIVE reserves the right to conduct security searches of persons, clothing items and bags as well as the right to eject or refuse entry to visitors who refuse to comply with such security searches.

Not welcome at the concert site: sharp objects, weapons, glass, tins, bottles (glass and plastic), drugs, audiovisual recording equipment, (professional) film/audio/photo cameras, folding chairs, flagpoles, parasols, non-retractable umbrella’s with pins, coolers, vuvuzelas, large backpacks, blocs of polystyrene foam, drinking cups, mess tins and drinking bottles, bicycle pumps, skateboards, animals, candles, gas burners, torches and fireworks. Clothes and/or other (visible) physical appearances, which express an explicit political, social movement or group, are forbidden. On and around the festival ground (this means on campsites and the public road as well) it is strictly forbidden to hand out flyers or any other type of promotional material.

The official sales of T-shirts and souvenirs are limited to the actual festival grounds.

ROCKLIVE and his CO-ORGANISERS, if any, shall not be liable for any damages caused on the concert grounds (and car parks).

ROCKLIVE reserve the right to verify the identity of any visitor at any given time.

The artists, the national railway company SNCB, public transport company De Lijn, the ORGANISER and CO-ORGANISER(S) shall not be liable for any damages, theft, losses or accidents that may occur.

It is expressly prohibited to organise any promotional or commercial activity at the concert without the prior written consent of ROCKLIVE.

Without the written consent of ROCKLIVE, every commercial use of the name or logo of rocklive or artists is strictly prohibited.

6. Disputes

ROCKLLIVE shall be notified by registered mail of all complaints regarding orders and this within eight days following receipt of the payment request.

These terms and conditions are governed by Belgian law and any disputes will be decided only by the Belgian courts. Only the courts of the judicial district of Turnhout have jurisdiction to settle any dispute, claim or lawsuit between the Buyer/Visitor on the one hand and the Organiser or Ticket Vendor on the other hand.